ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ

"ΈΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ"
 

Άρθρο 1•
Με το παρόν ιδρύεται Σωματείο με έδρα το Βόλο και επωνυμία " Ένωση Κρητών Φοιτητών Βόλου " Ερωτόκριτος" . Το σωματείο έχει σφραγίδα με κυκλικό σχήμα πάνω στην οποία είναι περιμετρικά γραμμένη η επωνυμία του και στο κέντρο υπάρχει η λέξη "Ερωτόκριτος" και απεικόνιση της Κρήτης και ενός ανδρός μετά μουσικού οργάνου .

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Η ανάπτυξη , διατήρηση και σύσφιξη του δεσμού μεταξύ των Κρητών που φοιτούν στα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο , με σκοπό τη διάσωση και διάδοση της πνευματικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς και παράδοσης καθώς και τη δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους .
2. Η διατήρηση και προβολή των ηθών και των εθίμων της νήσου Κρήτης. Η καλλιέργεια της αγάπης και του ενδιαφέροντος για την ιδιαίτερη πατρίδα τους και η διατήρηση των συνεκτικών δεσμών μαζί της.
3. Η μελέτη , η έρευνα και η προβολή των προβλημάτων της Κρήτης, του κρητικού λαϊκού πολιτισμού , η συλλογή και διάσωση του πολιτιστικού υλικού της Κρήτης ως τόπου καταγωγής των μελών του σωματείου και μέσω αυτής η ανύψωση του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών του Σωματείου .
4. Η ηθική και πνευματική ανύψωση των μελών , καθώς και η παροχή κάθε δυνατής ενίσχυσης και αρωγής σε αυτά με κάθε πρόσφορο μέσον , στα πλαίσια της σωματειακής νομοθεσίας .
5. Η συνεργασία με επιστημονικούς , πνευματικούς οργανισμούς και οργανώσεις , με άλλους συλλόγους , ενώσεις , συνδέσμους και γενικά με κάθε προοδευτικό φορέα , ελληνικό ή μη . Η κατοχύρωση της ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών χωρίς την με οποιοδήποτε τρόπο παρείσφρηση και αποδοχή κομματικών ή παραταξιακών διακρίσεων .

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου επιδιώκεται : Ι. Με την ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής , πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας , με διαλέξεις , σεμινάρια , εκδόσεις εντύπων , καλλιτεχνικές εκδηλώσεις , εκδρομές , προβολές ταινιών, βιβλιοθήκες , εντευκτήρια κ.ό.κ.
2. Με την ενημέρωση όλων των μελών του σωματείου για τα τρέχοντα προβλήματα και τα ενδεχόμενα μέτρα επίλυσης τους . Παράλληλα, με την πληροφόρηση των Κρητών φοιτητών σχετικά με τα σημαντικά προβλήματα της Κρήτης μέσω εκδηλώσεων , συζητήσεων , ομιλιών κ.λ.π.
3. Με ττ) συνεργασία με τα λοιπά κρητικά σωματεία εσωτερικού .και εξωτερικού , με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Κρήτης , την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με άλλους φορείς της ιδιαίτερης πατρίδας των μελών , όπως επίσης με επιφανείς Κρήτες .
4. Με την Ιδρυση και λειτουργία τμημάτων ή ομάδων εργασίας , εισηγητικών επιτροπών , επιτροπών μελετών κ,λ.π. κατά ανπκείμενα.
5. Με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο, το οποίο τα όργανα του σωματείου ήθελαν κρίνουν πρόσφορο για την κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο επίτευξη των σκοπών του σωματείου .

Άρθρο 4
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα .
1. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μετά από σχετική αίτηση τους όλοι οι φοιτητές -προπτυχιακοί , μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί- των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο που κατάγονται από την Κρήτη και αποδέχονται το παρόν καταστατικό , αφού καταβάλουν σιο σωματείο το σχετικό παράβολο εγγραφής και εγγραφούν στο μητρώο μελών. Καταγόμενοι από την Κρήτη θεωρούνται : α. Αυτοί που γεννήθηκαν στην Κρήτη και β. Αυτοί που ένας τουλάχιστον από τους προγόνους τους-συγγενής εξ αίματος στον πρώτο βαθμό (πατέρας ή μητέρα) γεννήθηκε στην Κρήτη .
2. Επίτιμα μέλη του σωματείου ανακηρύσσονται , μετά από πρόταση ενός τουλάχιστον τακτικού μέλους με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με απαρτία της τάξεως του 55% των τακτικών μελών και απλή πλειοψηφία των παρόντων (50% + 1} , άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες , ηθικές ή υλικές , στο σωματείο .

Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΏΝ
1. Τα μέλη του σωματείου εγγράφονται με αίτηση τους και με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος εγγραφής .
2. Το ίδιο ποσό του δτκαιώματος-παραβόλου εγγραφής δύναται να αποτελεί παράλληλα και την ετήσια συνδρομή των μελών του σωματείου.
3. Τα ανωτέρω ποσά ορίζονται και δύνανται να αυξομειώνονται κάθε χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου .
4. Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να καταβάλει ποσό ως έκτακτη εισφορά , το οποίο καθορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν σοβαροί και έκτακτοι λόγοι. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτακτη εισφορά , συζητείται και επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευοη .

Άρθρο 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ
1. Τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις .

Α'. Δικαιώματα :
α. Να εκλέγουν και να εκλέγονται οτα όργανα του σωματείου ,
β. Να συμμετέχουν με το λόγο και την ψήφο τους στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και σε όλες τις εκδηλώσεις του σωματείου .
γ. Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και επιδιώξεων του σωματείου με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους προς τα όργανα του σωματείου , τα οποία υποχρεούνται να απαντήσουν σχετικά .
δ. Να αποχωρούν οποτεδήποτε από το σωματείο , ύοτερα από σχετική έγγραφη δήλωση τους , βάσει του άρθρου 87 του Αστικού Κώδικα και εφόσον έχουν καταβάλει τις οφειλές τους απέναντι στο σωματείο , μέχρι τη λήξη του έτους που ζητούν τη διαγραφή τους .
Β'. Υποχρεώσεις :
α. Να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου , συμμορφούμενοι πάντα στις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού και στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του σωματείου . Μπορούν να εκφράζουν δημόσια τις διαφωνίες τους με ενέργειες ή αποφάσεις του σωματείου , στο βαθμό που υφίστανται τέτοιες διαφωνίες , όμως σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν σε αντίθετες
ενέργειες , αλλά υποχρεούνται να πειθαρχούν στις αποφάσεις της πλειοψηφίας .
β. Να εργάζονται νια τη διάδοση και προώθηση των σκοπών του σωματείου και να μην απουσιάζουν από τις Γενικές Συνελεύοεις .
γ. Να καταβάλλουν τις συνδρομές τους - την ετήσια τακτική και την τυχόν έκτακτη- και να εκπληρώνουν τις λοιπές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.
2. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται ψήφο, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι , ούτε υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορές , μπορούν όμως να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις ως παρατηρητές ή σε λοιπές εκδηλώσεις του σωματείου .

Άρθρο 7

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε κάθε μέλος tou σωματείου που η δραστηριότητα του στρέφεται ενάντια στους σκοπούς του σωματείου ή παραβαίνει τις αρχές του καταστατικού ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης του σωματείου , επιβάλλονται οι κάτωθι πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του :
Ι. Δημόσια γραπτή επίπληξη , η οποία επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο . Το Δ.Σ. εισάγει το θέμα προς συζήτηση στην πρώτη Γενική Συνέλευοη μετά την επιβολή της ποινής και η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ή απορρίπτει την ποινή .
2. Προσωρινή αποβολή και
3. Διαγραφή .
Η προσωρινή αποβολή και η διαγραφή επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων , Η σχετική καταγγελία πρέπει να κατατίθεται εγγράφως στο Δ.Σ., το οποίο για πς περιπτώσεις της προσωρινής αποβολής και της διαγραφής, συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ., εκτός αν πρόκειται να συγκληθεί τακτική Γ.Σ. εντός των επομένων 15 ημερών από την κατάθεση της καταγγελίας . Το καταγγελθέν μέλος καλείται προς απολογία στη Γενική Συνέλευση και πράττει τούτο , εκτός αν δηλώσει προφορικά ή εγγράφως on δεν επιθυμεί να απολογηθεί . Δεν μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή στο διάστημα μεταξύ της τακτικής Γ.Σ. που προκηρύσσει τις εκλογές και της ημερομηνίας διεξαγωγής τους, εκτός αν η Γ.Σ. με ειδική απόφαση της το επιτρέπει.

 

Άρθρο 8
ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ IΔΙΟTHTAΣ ΜΕΛΟΥΣ
1. Η ιδιότητα τακτικού μέλους του σωματείου παύει να υπάρχει αυτομάτως όταν για οποιοδήποτε λόγο το μέλος παύσει να είναι φοιτητής τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο , με εξαίρεση τις περιπτώσεις που το εν λόγω μέλος ανακηρύσσεται
επίτιμο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού

2. Παύει επίσης να φέρει την ιδιότητα ίου μέλους , το μέλος που γραπτός δήλωσε στο Δ.Σ. την παραίτηση του από την ιδιότητα αυτή, με την προϋπόθεση όμως ότι κατέβαλε όλες τις συνδρομές του και εκπλήρωσε όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στο σωματείο.

 

Άρθρο 9
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Οικονομικούς πόρους του σωματείου συνιστούν :
α. Τα ποσά που εισπράττονται από τις τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών και το δικαίωμα εγγραφής .
β. Ενδεχόμενες δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες, έσοδα νομίμων εράνων, έσοδα συνεστιάσεων, εκδρομών και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται σύννομα στο ταμείο του σωματείου, εφόσον για ιην λήψη των νομίμων αυτών πόρων δεν τίθενται όροι αντίθετοι με τους σκοπούς του σωματείου.
2. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του σωματείου :
α. Δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διάφορους από αυτούς που προβλέπονται στο καταστατικό .
β. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο δωρεά ή διάθεση ή εξ επαχθούς αιτίας μεταβίβαση της, πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία θα πρέπει τουλάχιστον να παρίσταται 1/2 συν 1 των τακτικών μελών , η δε απόφαση να λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων .

 

Άρθρο 10
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα όργανα του σωματείου είναι :
1. Η Γενική Συνέλευση .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο και
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή .

 

Άρθρο 11

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου, οι αποφάσεις της δεσμεύουν τα άλλα όργανα και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα . Ειδικότερα :
1. Καθορίζει την πορεία δράσης και ενεργειών του σωματείου , αποφασίζει για τους τρόπους χειρισμού κάθε σημαντικού θέματος και εξουσιοδοτεί τα εκλεγμένα όργανα της διοίκησης για τον χειρισμό ίων θεμάτων τούτων .
2. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγει μάλιστα απευθείας ως Πρόεδρο του Δ.Σ. τον υποψήφιο που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους ,
3. Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.,
4. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής,
5. Αποφασίζει την προσωρινή αποβολή ή τη διαγραφή μελών και επικυρώνει ή απορρίπτει τη γραπτή επίπληξη που έχει επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο,
6. Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής ,
7. Καθορίζει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των μελών, αποφασίζει τη δυνατότητα επιβολής έκτακτης εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τυχόν έκτακτες εισφορές που έχει επιβάλλει στα μέλη .
8. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
9. Αποφασίζει για τη διάλυση του σωματείου.
10. Δύναται να δημιουργεί Επιτροπές Εργασίας στο πλαίσιο του σωματείου , ασκεί την εποπτεία τους και ανακαλεί τα μέλη τους.
11. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν ανάγεται ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

 

Άρθρο 12

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Κάθε ακαδημαϊκό έτος συγκαλούνται δύο τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Οι τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο που τις προκηρύσσει δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους . Η πρώτη Γ.Σ. , η οποία συγκαλείται περί το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους, και μόνον αυτή:
1. Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.
2. Εκλέγει την Εφορευτική και την Ελεγκτική Επιτροπή
3. Προκηρύσσει εκλογές εντός δεκαπέντε (15) ημερών .
Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση ενημερώνεται για τη δραστηριότητα του σωματείου και καθορίζει περαιτέρω τη δράση του . Β . Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται:
1. Από το Διοικητικό Συμβούλιο αν το ζητήσει η απλή πλειοψηφία των μελών του (1/2+1) ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δέκα (10) από τα τακτικά μέλη του σωματείου με έγγραφη αίτηση τους. Η συνέλευση αυτή θα πρέπει να συγκληθεί το πολύ εντός επτά (7) ημερών .
2. Από την Ελεγκτική Επιτροπή με αποκλειστικό θέμα οικονομικής διαχείρισης .
Στην ειδική περίπτωση παραίτησης , έλλειψης ή αδυναμίας του Διοικητικού Συμβουλίου για λόγους ανωτέρας βίας f έχουν δικαίωμα τα μισά τουλάχιστον τακτικά μέλη του σωματείου να συγκαλέσουν Έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό να εκλέξει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και να προκηρύξει νέες εκλογές .
Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί ως σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγουμένως έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέμα της παραιτήσεως του σε αυτή . Αν το ΔΧ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο .
Σε περίπτωση ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει Διοικούσα Επιτροπή και προκηρύσσει εκλογές εντός είκοσι (20) ημερών . Άλλα θέματα διάταξης σε αυτή τη Γενική Συνέλευση δεν επιτρέπονται .

 

Άρθρο 13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Οι προσκλήσεις για τη σύγκλιση Γ.Σ. είναι έγγραφες , υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου , και απευθύνονται ή ταχυδρομούνται στα μέλη του σωματείου προ δεκαπέντε ημερών από την ημέρα σύγκλισης της Γ.Σ. Σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. η ως άνω δεκαπενθήμερη προθεσμία μειώνεται το λιγότερο σε πενθήμερη . Επίσης αναρτώνται σε εμφανή σημεία του Π.Θ. και στα γραφεία του σωματείου . Σε αυτές πρέπει να αναγράφονται ο τόπος , ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης . Αναγράφεται επιπρόσθετα αν η Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη καθώς και ο απαραίτητος αριθμός μελών για την ύπαρξη απαρτίας . Σε περίπτωση ανάγκης για έκτακτη Γενική Συνέλευση η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών μπορεί να συντομευθεί , ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβαυλίσυ .


Άρθρο 14
ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούνται να συμμετέχουν τα τακτικά μέλη του σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις καθώς και τα επίτιμα μέλη ως παρατηρητές . Η τακτική και η έκτακτη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν σε αυτή τουλάχιστον τα 2/5 των τακτικών μελών του σωματείου . Σε περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται υποχρεωτικώς νέα Γενική Συνέλευοη οτον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα την μεθεπόμενη ημέρα και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παρόντων μελών . Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, διαπιστώνεται κατά την ακόλουθη διαδικασία :

α. Την καθορισμένη ώρα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως και καλεί τους παρευρισκομένους να εκλέξουν δια ανατάσεως των χειρών από τα τακτικά μέλη του σωματείου δύο (2) ψηφοσυλλέκτες , οι οποίοι σε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης μετ' αρχαιρεσιών δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι οργάνων διοίκησης .
β. Οι ψηφοουλλέκτες διαπιστώνουν εάν υπάρχει απαρτία ή όχι , με ανάγνωση του καταλόγου των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές ιούς υποχρεώσεις , τον οποίο τους παραδίδει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου . Στη συνέχεια συντάσσεται οχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από ιούς ψηφοσυλλέκτες , τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δ.Σ.


• Άρθρο 15•
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Α. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας , η Γενική Συνέλευση εκλέγει καταρχήν τα όργανα που θα διευθύνουν τις εργασίες της , δηλαδή τον πρόεδρο , αντιπρόεδρο και γραμματέα . Για την εκλογή τους διεξάγεται ψηφοφορία μεταξύ των επιθυμούντων , που έχουν δικαίωμα ψήφου και λόγου , αρκεί δε σχετική πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων που αποφασίζουν δια ανατάσεος των χειρών . Τα μέλη: του Διοικητικού 'Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν οτις παραπάνω θέσεις εφόσον δεν πρόκειται για Γενική Συνέλευση μετ' αρχαιρεσιών όπου είναι υποψήφιοι οργάνων διοίκησης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση από τους ως άνω ψηφοσυλλέκτες . Το πρακτικό της εκλογής υπογράφεται από τους δύο (2) ψηφοσυλλέκτες , τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου , με ευθύνη τον οποίον γίνεται η εκλογή .
Β. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά την εκλογή του αναλαμβάνει την προεδρία από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης . Τα καθήκοντα του είναι:

1. Αφού κηρύξει ιην έναρξη της συζήτησης . θέτει σε συζήτηση τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης με τη σειρά που αναγράφονται στην πρόσκληση, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετική σειρά από τη Γ.Σ.
2. Δίνει το λόγο στους υποψήφιους ομιλητές με τη σειρά προτεραιότητας που γράφτηκαν στην ειδική κατάσταση για να λάβουν το λόγο και οτη συνέχεια σε όσους του ζητούν το λόγο και τον αφαιρεί από όσους παρεκτρέπονται ή ομιλούν εκτός θέματος μετά αϊτό σχετική προειδοποίηση .
3. Ανακαλεί στην τάξη κάθε μέλος που παρεκτρέπεται.
4. Θέτει σε ψηφοφορία τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί και εκφωνεί τα αποτελέσματα.
5. Καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του προέδρου ή του γενικού γραμματέα ή άλλου μέλους αυτού να δώσει απαντήσεις για ζητήματα που προέκυψαν και τα οποία απαιτούν απάντηση από το Διοικητικό Συμβούλιο .
6. Είναι υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση των πρακτικών , τα οποία υπογράφει μαζί με τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα της Γ.Σ.
7. Απαγορεύεται στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να εκφράζει απόψεις πάνω σε θέματα της ημερησίας διάταξης και να εκφέρει γνώμη πάνω στις διάφορες προτάσεις . Επίσης απαγορεύεται στα όργανα της Γενικής Συνελεύσεως να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των μελών της Γενικής Συνελεύσεως .
8. Εάν ο πρόεδρος της Γ.Σ. επιθυμεί να εκφράσει την γνώμη του πάνω σε ένα θέμα ως απλό μέλος , οφείλει να αναθέσει τη διεύθυνση της συζήτησης στον αντιπρόεδρο της Γ.Σ. για όση ώρα θα εκθέτει την προσωπική του άποψη , αφού δηλώσει προηγουμένως ρητά ότι ενεργεί ως απλό μέλος .
9. Μετά το πέρας της συζήτησης όλων των θεμάτων , κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ. και υπογράφει τα πρακτικά . Τα πρακτικά της Γ.Σ. και τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα παραλαμβάνονται εν συνεχεία από τον πρόεδρο της Γ.Σ. , ο οποίος τα παραδίδει στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες οπότε εφαρμόζεται η διαδικασία του σχετικού άρθρου.

Ο αντιπρόεδρος της Γ.Σ. αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται από δικαιολογημένη αιτία ή κενωθεί για έκτακτο λόγο η θέση του κατά ιη διάρκεια της Γ.Σ και συνυπογράφει τα πρακτικά . Ο γραμματέας της Γ.Σ. τηρεί τα πρακτικά της συνελεύσεως τα οποία και συνυπογράφει .
Γ. Οι αγορεύσεις των μελών στη Γενική Συνέλευση απευθύνονται αποκλειστικά προς τον Πρόεδρο αυτής και όχι από μέλος σε μέλος . Δεν επιτρέπονται οι διαλογικές συζητήσεις . Σύντομες διακοπές του αγορεύοντος είναι δυνατές μετά από συγκατάθεση του προέδρου της Γ.Σ. , η οποία δίδεται πάντοτε για απάντηση επί προσωπικού ζητήματος. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (3/4) του αριθμού των παρόντων μελών δι' ανατάσεως των χειρών , εκτός από την απόφαση για διαγραφή μέλους που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία . Για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία των 2/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων . Το μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους ή συζύγου του ή ε αίματος συγγενούς του ως και τον τρίτο βαθμό (άρθρο 98 ΑΚ) .

• Άρθρο 16 •

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Στην ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων μπορεί να αναγραφεί οποιοδήποτε θέμα που ανταποκρίνεται οτους σκοπούς και τη δράση του σωματείου . Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει τα προτεινόμενα από αυτό για συζήτηση θέματα δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την τακτική Γ.Σ. Κάθε άλλο θέμα συζητείται από την τακτική Γ.Σ. εφόσον προταθεί από το 1/10 των μελών του σωματείου ή δύο (2) μέλη του Δ.Σ. και υποβληθεί στο Δ.Σ. εγκαίρως ώστε να περιληφθεί στην πρόσκληση . Σχετική μνεία για την υποβολή των ως άνω προτάσεων γίνεται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. , από την ημερομηνία της οποίας κρίνεται και το αν έγινε έγκαιρα η υποβολή ή όχι .
Απόφαση για θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην πρόσκληση είναι άκυρη (άρθρο 97 ΑΚ). Η αόριστη και ασαφής διατύπωση θέματος καλύπτεται από την αδιαμαρτύρητη αποδοχή της συζήτησης γι'αυτό από την πλειοψηφία των παρόντων .
Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση , μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών .
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων καθορίζεται από τη Γ.Σ. και μπορεί να τροποποιηθεί από αυτή .
Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται μέσα σε πέντε μέρες πριν τη διεξαγωγή τους και ταυτόχρονα ανακοινώνονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης .

 

• Άρθρο 17 •
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι πενταμελές (5) , εφόσον το σωματείο αριθμεί μέχρι και πενήντα (50) τακτικά μέλη και επταμελές (7} , εφόσον ο αριθμός των τακτικών μελών υπερβεί τον ανωτέρω αριθμό .

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο του σωματείου . Αρμοδιότητες του είναι οι εξής:
α. Συγκαλεί τακτικές και έκτακτες Γεντκές Συνελεύσεις και προεδρεύει σε αυτές μέχρι την εκλογή του προεδρείου της Γ.Σ.
β. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο σωματείο , το οποίο δεν υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως .

γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης .
δ. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί συλλογικά και διοικεί το σωματείο .

ε. Αποφασίζει για τον χειρισμό των θεμάτων που ανήκουν κατ' αρμοδιότητα στη Γενική Συνέλευση , εάν και εφόσον εξουσιοδοτήθηκε για τούτο από τη Γ.Σ. . Η σχετική εξουσιοδότηση αποδεικνύεται από τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως .

στ. Τηρεί και φυλάσσει βιβλίο μητρώου μελών , πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. , βιβλίο ταμείου .

ζ. Συντάοσει και υποβάλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τον ισολογισμό και απολογισμό της παρελθούσης οικονομικής χρήσεως . Καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και η σύνταξη και η υποβολή για έγκριση από τη Γ.Σ. του προϋπολογιο-μού της νέας οικονομικής περιόδου .
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενός (Ι) έτους . Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την εκλογή του -όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών - συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την Προεδρία εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους -ο οποίος εκλέγεται απευθείας από τη Γ.Σ. στη θέση αστή- και εκλέγει σε μυστική ψηφοφορία με σχετική πλειοψηφία μεταξύ των μελών του , σε χωριστές ψηφοφορίες , τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. που είναι : ο αντιπρόεδρος , ο γενικός γραμματέας , ο ταμίας και ένα (1) απλό μέλος εφόσον το Δ.. είναι πενταμελές (5) ή τρία (3) απλά μέλη εφόσον είναι επταμελές (7) .
3. Το νέο Δ.Σ. καλεί το απερχόμενο Δ.Σ. εντός τριών (3) ημερών να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά , τις σφραγίδες , τα βιβλία , το αρχείο και την περιουσία του σωματείου , με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία .
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται σε τακτική συνεδρίαση με πρόσκληση του προέδρου και του γενικού γραμματέα το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα και σε έκτακτη οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του εάν είναι πενταμελές (5) ή πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του εάν είναι επταμελές (7) . .Κάθε συνεδρίαση διευθύνεται από τον πρόεδρο και τηρούνται πρακτικά με την επιμέλεια του γενικού γραμματέα , τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών . Τα πρακτικά επικυρώνονται και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη στο τέλος της συνεδρίασης . Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο . Στις συνεδριάσεις έχει δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου . Δικαίωμα εισήγησης στη συνεδρίαση έχουν όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας ή επιτροπών καθώς και κάθε άλλο μέλος του σωματείου αφού το γνωστοποιήσει από την έναρξη και λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο .
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία με τρία (3) μέλη εφόσον είναι πενταμελές και με πέντε (5) μέλη εφόσον είναι επταμελές . Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία (1/2+1) των παρόντων μελών , Αν δεν υπάρχει απαρτία , συγκαλείται ξανά τη μεθεπόμενη ημέρα , την ίδια ώρα . Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία (1/2+1) αναιρούνται με απόλυτη πλειοψηφία (3/4) . Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναιρούνται με παμψηφία . Αποφάσεις του Δ.Σ. αναιρούνται με απόφαση της Γ.Σ.
6. Έκπτωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα όταν αυτό απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πέντε (5) συνεδριάσεις , οπότε θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί . Ανάκληση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μόνο από τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. με πλειοψηφία 70% των παρόντων μελών . Ολόκληρο το Δ.Σ. ανακαλείται από τη Γενική Συνέλευση με απαρτία 4/5 των μελών του σωματείου και πλειοψηφία 3/5 των παρόντων . Μομφή ενάντια σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη διαδικασία που χρειάζεται για να τεθεί οποιοδήποτε θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης . Μέλος του προεδρείου για το οποίο ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση πρόταση μομφής χάνει το αξίωμα του αφού παρέλθει η εκ του νόμου προθεσμία προσβολή της απόφασης .
7. Σε περίπτωση που κενωθεί έδρα στο Δ.Σ. , συμπληρώνεται από επιλαχόντα του ίδιου συνδυασμού . Στην περίπτωση που υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο , η θέση συμπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα . Σε περίπτωση που ισοψηφούν δύο ή περισσότεροι ως επιλαχόντες , τότε γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων , Στην περίπτωση που κενωθεί έδρα από ανεξάρτητο-μεμονωμένο υποψήφιο, η θέση πληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα ανεξαρτήτως συνδυασμού .

 

• Αρθρο 18 •

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τα καθήκονια του προέδρου του Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:
1. Εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και αρχής . Η εκπροσώπηση του σωματείου στις ανωτέρω αρχές από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τότε μόνον είναι δυνατή , όταν υπάρχει σχετική ρητή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , καταχωρημένη στα πρακτικά .
2. Υπογράφει με τον γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα του σωματείου και με τον ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα .
3. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος , εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα θέτει σε ψηφοφορία .

 

• Αρθρο 19 •
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καθήκοντα του αντιπροέδρου του Δ.Σ. είναι :
1. Να αναπληρώνει τον πρόεδρο του Δ.Σ. , όταν αυτός κωλύεται από δικαιολογημένη αιτία να ασκήσει τα καθήκοντα του ή είναι απών και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του σωματείου.
2. Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει ορισμένες από τις αρμοδιότητες του στον αντιπρόεδρο ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Σε περίπτωση που κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση του προέδρου , αυτοδικαίως ο αντιπρόεδρος εκτελεί τα καθήκοντα του ως προεδρεύων αντιπρόεδρος ,Η κενή θέση στο Δ.Σ. που προκύπτει από την κένωση της θέσης του προέδρου , καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο και , κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταςϋ των μελών του το νέο πρόεδρο .


• Αρθρο 20 •
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο γενικός γραμματέας είναι υπεύθυνος :
1. Για την τήρηση των βιβλίων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκάστοτε διενεργούμενων συνεδριάσεων .
2. Για την τήρηση του αρχείου του σωματείου , τη διαφύλαξη της σφραγίδας του και την τήρηση της αλληλογραφίας .
3. Συνυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο κάθε έγγραφο του σωματείου.
4. Προεδρεύει του Δ.Σ. όταν απουσιάζουν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος .
5. Όταν ο γενικός γραμματέας κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του , τον αναπληρώνει προσωρινά κάποιο από τα απλά μέλη του Δ.Σ.


• Αρθρο 21 •

Ο ΤΑΜΙΑΣ
1. Είναι υπεύθυνος για τα θέματα του ταμείου του σωματείου . Τηρεί το βιβλίο ταμείου και το μητρώο των μελών του σωματείου και υποχρεούται να παρουσιάζει τα βιβλία του σε κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου , εφόσον του ζητηθούν . Επίσης , υποχρεούται κατά τις τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλλει αναλυτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα .
2. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ρητή εουσιοδότηση προς τούτο μπορεί να διενεργεί αναλήψεις και καταθέσεις χρηματικών ποσών στις αναγνωρισμένες ελληνικές τράπεζες και τα ταμιευτήρια .
3. Κλείνει τα λογιστικά βιβλία (το βιβλίο ταμείου) εγκαίρως πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση ώστε να συντάξει τον απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως του λήξαντος έτους , ο οποίος υποβάλλεται για έγκριση ατό Διοικητικό Συμβούλιο και παραδίδεται στην Ελεγκτική Επιτροπή για το νόμιμο έλεγχο .
4. Παράλληλα , συντάσσει τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου , ο οποίος ύστερα από την έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται οτη Γενική Συνέλευση για επικύρωση


• Αρθρο 22 •
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό και η θητεία της ,,είναι μονοετής . Τα μέλη της εκλέγονται σύμφωνα με το επόμενο άρθρο του παρόντος και έχουν ως καθήκον τους την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη Γενική Συνέλευση , όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί από την Γενική Συνέλευση , και απαραιτήτως στην πρώτη τακτική Συνέλευση , η οποία κρίνει τον ισολογισμό και απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου .
Μέλος ή μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ανακληθούν ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση μελών του σωματείου , την οποία εγκρίνει η Γενική Συνέλευοη. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για to Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εφορευτική Επιτροπή .

• Αρθρο 23 •
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
1. Εκλογές διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά --το έτος με απλή αναλογική, κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και κατά τις επόμενες ανά έτος τακτικές Γ.Σ. , για την ανάδειξη πενταμελούς ή επταμελούς -ανάλογα με το αν ο αριθμός των τακτικών μελών δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) ή όχι - Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής , με μονοετή θητεία . Η ημερομηνία των εκλογών καθορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύγκλιση της . Η ψηφοφορία είναι μυστική .

2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ένα αναπληρωματικό μέλος , η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευοη που τις προκηρύσσει . Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι αυτός που πλειοψήφησε -σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση . Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή .
3. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων κάθε συνδυασμού , όπως και των μεμονωμένων υποψηφίων , για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής , κατατίθενται εγγράφως στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής το αργότερο μέχρι και τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία ίων εκλογών . Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής , ανακοινώνονται επισήμως από την Εφορευτική Επιτροπή οι συνδυασμοί των υποψηφίων και καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια με αναγραφή των υποψηφίων κατ' αλφαβητική σειρά ίων επωνύμων τους . Δεν αποκλείεται και το ενιαίο ψηφοδέλτιο .
4. Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις , τα οποία αναγράφονται σε εκλογικούς καταλόγους που καταρτίζονται πριν τις εκλογές με επιμέλεια της Εφορευτικής Επιτροπής και με αρωγή του απερχόμενου Δ.Σ. . Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών δύνανται να γίνουν και την ημέρα των εκλογών . Οι πρωτοετείς και οι επί πτυχίω εκλέγουν και εκλέγονται. Τα τακτικά μέλη ψηφίζουν επιδεικνύοντας την αστυνομική και τη φοιτητική τους ταυτότητα .
5. Κάθε μέλος ψηφίζει μόνο ένα συνδυασμό , βάζοντας για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο από μηδέν έως πέντε ή επτά οταυρούς προτίμησης -ανάλογα με το αν η σύνθεση του θα είναι πενταμελής ή επταμελής - , για 6ε την Ελεγκτική Επιτροπή από μηδέν έως τρεις οταυρούς προτίμησης . Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο εάν έχει περισσότερους σταυρούς προτίμησης ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα .
6. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη , ελέγχει αν είναι κενή , τη σφραγίζει και στη συνέχεια δια του προέδρου της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας , η οποία διαρκεί από τις 9 π.μ. έως τις 6 π.μ. -εκτός αν ορίστηκε διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση . Κάθε υποψήφιος μπορεί να παρευρίσκεται στην ψηφοφορία . Η Εφορευτική Επιτροπή εκδικάζει ενστάσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή τον ψήφων ενώπιον των μελών και ανακοινώνει τα αποτελέσματα . Από τους υποψηφίους , εκλέγονται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης , για το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε ή επτά (5 ή 7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και για την Ελεγκτική Επιτροπή τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας ρυθμίζονται από την ιακχική Γενική Συνέλευση .
7. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων , η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό περί της εκλογής και ανακηρύξεως των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των αναπληρωματικών μελών των συλλογικών αυτών οργάνων . Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στη συνέχεια παραδίδεται μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στο γενικό γραμματέα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες .

 

• Αρθρο 24 •
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
Το σωματείο μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία τουλάχιστον 2/3 των τακτικών μελών και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων ή αν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 104 και 105 του Αστικού Κώδικα . Μετά τη διάλυση του σωματείου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τον τρόπο διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά δεν μπορούν να διανεμηθούν στα μέλη του σύμφωνα προς τη διάταξη του άρθρου 106 του Αστικού Κώδικα .

 

• Αρθρο 25 •
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ή ΕΚΟΠΩΝ TOY EQMATEIQY
Για την τροποποίηση ίου καταστατικού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απαρτία των 2/3 των τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων . Για την τροποποίηση των σκοπών του σωματείου απαιτείται ομοφωνία όλων των τακτικών μελών . Τα απόντα μέλη συναινούν εγγράφως και ενυπόγραφα .


• Αρθρο 26 •
Το παρόν καταστατικό , αποτελούμενο από είκοσι έξι άρθρα , ανεγνώσθη και ψηφίστηκε κατ' αρχήν , κατ' άρθρο και στο σύνολο ίου από την καταστατική Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του σωματείου την 5η Δεκεμβρίου 2002 στο Βόλο , τίθεται δε σε ισχύ μετά την έγκριση του από το Πρωτοδικείο Βόλου .


Βόλος, 05.12.2002

 

 


 

 

Αποδεικτικά αναγνώρισης σωματείου απο το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου

 

 

 

 

 

↑↑Αρχή σελίδας↑↑